Rapport från avtalsrörelsen

I den centrala avtalsrörelsen så pågår det förhandlingar kring våra krav och arbetsgivarnas krav, men än har ingen sida backat en millimeter. Vad Pappers krav är, är väl vid det här laget känt för alla medlemmar. Där 4% och mer tid och bättre regler kring ATK är dom viktigaste av de 52 kraven som vi lagt fram.

Därför skall jag kommentera lite om vad motståndarna vill. När det gäller vad avtalet skall kosta så är Industriarbetsgivarnas bud att lönekostnaderna kan få öka med 1,4%. Det kan ju tyckas vara ett väntat bud från arbetsgivarna, men det luriga är ordet lönekostnader. I det så ingår arbetsgivaravgifter plus lite annat som du aldrig ser som lön i din plånbok. Deras bud innebär egentligen ca 0,7% mer i plånboken för dig. Men eftersom inflationen är 1,7%
så vill dom sänka vår reallön med 1%.  

Man vill också att man skall kunna bli hemskickad under längre eller kortare tid utan lön om företaget inte anser att man tjänar tillräckligt. Det som med ett mer inlindat språk kallas krisavtal. 

Man vill inte att man skall ha rätt att ta ut ATK ledighet under juni,juli och augusti. 

Man vill införa skyldighet att meddela arbetsgivaren om vad du gör på fritiden som kan inverka på din arbetsinsats.

Man vill att allt som inte rör lön och arbetstid skall stå i uppsägningsbara överenskommelser.

Man vill också ha ensidig makt över drift på storhelger, vilket skulle innebära att alla storhelgsavtal blir värdelösa.

Mer information kommer när vi vet mer men med en sådan här inställning från Industriarbetsgivarna kan det bli en stökig avtalsrörelse.

Thomas

Intresserad av ditt skyddsnät ?

Välkommen på  skiftlagsvisa infomöten med Folksam om dina försäkringar, genom Pappers och kollektivavtal.

Plats: Grindstugan Betalning med LUVA

  • Pension och Nyheter 2020
  • Övrigt

Dagtid och 2 skift är välkomna när det passar
18 Feb Klockan 11.30 – 13.30 skiftlag 3
Klockan 14.15 – 16.15 skiftlag 4
20 Feb Klockan 14.15 – 16.15 skiftlag 1
27 Feb Klockan 11.30 – 13.30 skiftlag 2
Klockan 14.15 – 16.15 skiftlag 5  

Välkomna
Styrelsen     

Inför årsmötet

Nomineringstiden har gått ut den 11 feb för dom uppdrag som som skall väljas på årsmötet. Och dom nominerade är
Carola Winlöf som kassör
Liisa Blomgren som studieorganisatör
Thomas Lundh och Bo Olsson som ordinarie styrelsemedlemmar.
Marie Nirs som revisor
Thomas Nilsson som förbundsmötesledamot
Thomas Lundh och Bo Olsson som 1:e och 2:e ersättare till förbundsmötesledamot

Det är alltså bara de som är nominerade som kan väljas till just de här uppdragen. 
Till valet av styrelseersättare, är det fritt fram att föreslå kandidater ända fram till årsmötet.

Så här tyckte ni om skiftgången

Enkät om skiftgång 

146 svar = 96% svarsfrekvens
(det hade smugit in ett skrivfel på frågan om 12 timmars skift, det är nu ändrat)

Svaren inom parentes  Röd text = flest svar

Jag jobbar 3 skift på: PT  (65)   FG  (58)   Råvaror  (2)   Ångcentral  (9)

Jag jobbar 2 skift på: EB (3)  Hylskap (3 Pool (6)

Jag är: 18-35 år (2836-50 år (47 51-70 år (70)

Jag har jobbat skift: mindre än 10 år (17)  mer än 10 år (127)

Är arbetsperioderna för långa?     Ja  (74Nej (50) Ingen åsikt (21)

Det är vändskiften som är problemet. Ja (47Nej (79Ingen åsikt (18)

Det är 12 timmars skiften som är problemet.
Ja (42Nej (92Ingen  åsikt (11)

Jag har problem med att komma ur nattskiften.
Ja (73Nej (60Ingen åsikt (12)

Jag menar att det är lättare att komma ur nattskiften om man inte haft så många i rad:
Ja (80Nej (38Ingen åsikt (27)

Jag föredrar skiftföljden:
F E N  (85)     N E F (47)

Ett skiftschema skall så mycket som möjligt ge ledig tid under helgerna (lördag, söndag):
Ja (65Nej (17Ingen åsikt (63)

Jag tycker att ledighetsperioderna skall vara så långa som möjligt trots att det innebär långa perioder med arbete.
Ja (55Nej (67Ingen åsikt (23)

 

Några slutsatser inför det fortsatta arbetet. Det är en imponerande erfarenhet som ligger bakom dessa svar, minst 1500 års skiftarbete.
Arbetsperioderna i det nuvarande schemat är för långa  och nattskiften skall vara så få i följd som bara möjligt anser en klar majoritet.  Vändskift och 12 timmars skift är inte det största problemet om mängden inte är större än i det nuvarande schemat.
Den skiftschema grupp som kommer att bildas får nu sätta sig ner och konstruera ett schemaförslag som uppfyller de här önskemålen och som vi kan gå till förhandling med till företaget.

 

Avdelningsmöte 27 Aug Kl 18.00 på Lillgården

På dagordningen bl a motioner till förbundsmötet, verksamhetsplan 2020, fyllnadsval SKO och diskussion om framtida skiftschema.

Motionsförslag:

Motion om uppsägningstid

I avtalet Allmänna anställningsvillkor  finns i §14 mom 2 en utökning av villkoren i LAS när det gäller uppsägningstid, som ger anställda över 55 år med 10 års sammanhängande anställningstid ytterligare 6 månaders uppsägningstid. Tanken med denna regel är att det är svårare för äldre anställda med “gammal” erfarenhet från andra arbetsplatser eller yrken att hitta fortsatt försörjning efter att man blivit uppsagd pga arbetsbrist. Och att en förlängd uppsägningstid ger bättre möjligheter att hitta ny försörjning innan man står utan lön. Problemet med nuvarande regelverk är att det bara gäller när det är arbetsbrist i LAS mening, dvs när företaget varslat, förhandlat om turordning osv. En grupp som inte omfattas av denna regel är anställda som p g a sjukdom och försäkringssystemets försämring ställs inför uppsägning p g a personliga skäl. Denna grupp har inte bara eventuell ålder emot sig på arbetsmarknaden, utan skall inför nya anställningar också bevisa att man är fullt frisk.

6 månader är inte särskilt lång tid att finna en ny försörjning på, särskilt om man inte är i fysiskt och psykiskt topptrim. Därför föreslår vi 

 

att: Pappers i kommande avtalsrörelse driver frågan om att ovan beskrivna regel även skall gälla vid uppsägning p g a personliga skäl, om dessa skäl består av sjukdom som gör att man inte kan fortsätta sin anställning.

 

Motion om årsarbetstid

I industrialismens barndom var det inte ovanligt med arbetsveckor på 60 eller 72 timmar, och det var orsaken till fackföreningsrörelsens starka framväxt. Kampen för 8 timmars arbete,8 timmars vila och 8 timmars fritid var vad man tog strid för. Idag tror vi att den här kampen är vunnen, och det är den i stora delar på svensk arbetsmarknad, men inte i processindustrin.

Majoriteten av de skiftscheman som används i Pappersindustrin innehåller någon eller några veckor som har 60 eller fler arbetstimmar under en skiftcykel. Orsaken är att man velat skapa så långa sammanhängande ledigheter som möjligt. Problemet är dock att de 4 timmar i veckan som skiftarbetare kompenseras med, för natt och helgarbete, inte räcker till för återhämtning i dagens hårt pressade arbetsliv. 

Inom t ex den offentliga sektorn av svensk arbetsmarknad drivs kravet på 30 timmars arbetsvecka eller 6 timmars arbetsdag, hittills med liten framgång eftersom behovet av reala löneökningar måste vägas mot att ta ut “betalningen” i mer fritid. Inom vårt avtalsområde är förutsättningarna något annorlunda, löneläget är avsevärt bättre än inom andra delar av arbetsmarknaden och problemet med långa arbetsveckor och 12 timmars skift , större.

För att ge möjlighet för avdelningarna att förhandla fram mänskligare skiftscheman anser vi 

 

att: Förbundet i avtalsförhandlingarna driver kravet på en minskning av årsarbetstiden för skiftarbetare med målet att nå 1347 timmar/år (motsvarar 30 timmar/vecka).

Hamnarbetarförbundet tackar.

Jag fick ett telefonsamtal från Hamnarbetarförbundet, dom vill tacka alla medlemmar i  avd111 för stödet. Att dom lyckades samla in över en miljon till sin strejkkassa på bara några dagar var ett starkt bidrag till att dom vann striden mot Sveriges Hamnar och hela Svenskt Näringsliv.

Stöd Hamnarbetarförbundet

Avd 111:s styrelse beslutade idag att stödja hamnarbetarnas strejkkassa med
10 000:- Vill du bidra med ett enskilt bidrag så hittar du Swish och bankgiro i bilden nedan.

 

Nomineringar till vissa val på Årsmötet.

Nominerad betyder att man skall vara föreslagen till ett förtroendeuppdrag 6 veckor innan årsmötet. Och det är bara dom som är nominerade som kan väljas. Det är inte alla uppdrag som väljs på årsmötet som man behöver vara nominerad till, t ex SKombud kan man föreslå ända fram till valet skall göras på årsmötet. Alla medlemmar kan föreslå vilken annan medlem som helst, förutsatt att personen man vill föreslå är tillfrågad och har sagt JA till att ställa upp. Men till uppdragen nedan måste man vara nominerad till.

Nominerade inför årsmötet 2019 är:

Ordförande på 2 år:     Thomas Nilsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år:    Fredrik Halvarsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år:    Eva Ellberg-Öyen
Förbundsmötesledamot på 1 år:         Thomas Nilsson
Ordinarie Revisor på 2 år:         Mikael Niwong
Samordnande HuvudskyddsOmbud på 3 år:  Thomas Lund

Valberedningen

 Önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Överkörd

Återigen så har företaget visat att dom anser att det är viktigast att det finns en oändlig mängd ledare men att det inte är så viktigt att det finns någon att leda.

I gårdagens förhandling så beslutade företaget att det var deras förslag till ny organisation som gäller. Som ni kan läsa på intranätet så har de kollektivanställda på verksamheterna som stöttar produktionen, fått betala för att man skall kunna behålla tjänstemän på PT och  t o m inrätta en ny tjänst. Högre arbetsbelastning på utlastningen, lokalvård, mek och automation, detta för att man skall inrätta en tjänst som skall tala om för oss hur vi skall jobba mera när vi blir färre !

Som ni kan läsa mellan raderna så är jag frustrerad och förbannad över att man i ännu en nedskärning väljer den för ledningen minst obekväma och kortsiktigt enklaste lösningen.

Att brukets dåliga ekonomi skulle kunna räddas av ständiga personalminskningar är en myt.

Det förslag till organisation som Pappers lagt fram vid förhandlingarna skulle ge samma eller större minskningar av kostnaderna för bruket, men av någon outgrundlig anledning så anser företagsledningen att deras förslag är bättre.

Nog om detta, efter julhelgerna så börjar arbetet med att se till så att minskningen av personalstyrkan följer det som lag och avtal kräver. Det senaste året har varit oroväckande när det gäller dödsfall på svenska arbetsplatser, nästan en död i veckan är mer än vad gänguppgörelserna leder till. Och bara den senaste veckan har två allvarliga olyckor inträffat i vår närhet på SSAB och KP i Borlänge, så det absolut viktigaste i framtiden är att vi jobbar säkert. Ingen skall ta den där lilla genvägen för att hinna, om det samtidigt gör att arbetet blir farligare. Välj alltid att vara lojal mot ditt eget liv,  inte att vara lojal mot företagets vinst.