Här kommer mina första ord som ordförande i pappers avdelning 111.

Först och främst vill jag lyfta fram att det är kanonkul att se att så många ville göra sin röst hörd genom att gå och rösta vilket gjorde detta till det mest besökta medlemsmötet på bruket i modern tid. Hoppas ni fortsätter att engagera er i fortsatta frågor ni tycker är viktiga, jag kommer i alla fall att göra det. Jag vill sedan tacka för förtroendet ni gett mig och ska göra mitt bästa för att de förtroendevalda av avdelning 111 även i fortsättningen ska arbeta för att göra ert arbete så trivsamt och smärtfritt det bara går. Jag vill också passa på att tacka Thomas Nilsson för sina år som ordförande och för alla år som förtroendevald och önska honom all lycka i det fortsatta (pensions)livet.

Nu hoppas jag att ni alla får hålla er friska och krya och påminna er om att ni alltid är välkomna att kontakta oss på expeditionen eller komma förbi Lillgården om det är något ni undrar över eller vill ha hjälp med. Ni är självklart välkomna förbi även bara för att säga ”Hej”, eller att ta en kaffe. Tyvärr hindrar rådande pandemi oss från att gå runt i bruket men vi kommer ner så snart omständigheterna ljusnar.

Glad påsk

Martin Akurhed

Ny avdelningsordförande

Resultatet från årsmötesomröstningen har nu räknats och godkänts av revisorerna. Resultatet blev,

Ordförande på två år: Martin Akurhed
Ordinarie Styrelseledamot på två år: Fredrik Halvarsson och Eva Ellberg Öyen
Ordinarie Revisor på två år: Toini Rapp
Styrelseersättare: Jan Fagernes, Johan Karlström och Johan Hellberg
Revisorsersättare: Anna Hellström

I övrigt så lades bokslutet till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Den nya styrelsen fick mandat att utse förbundsmötes representant och ersättare.

Avsägelse av nominering

Jan-Olof Karlsson har avsagt sig nomineringen till ordinarie styrelseledamot, men kvarstår som kandidat till ordförandeposten.

Ekonomisk berättelse och revisionsrapport

Detta är en översiktlig beskrivning av hur ekonomin sett ut för avdelningen under 2020. För detaljer så finns Balansrapport och Resultaträkning att läsa på avdelningsexpeditionen.

Inkomsterna i avdelningen består i huvudsak av medlemsavgiften 0,3% på bruttolön samt ”100 lappen” avgiften till tand och sjukvårds kassan. De sammanlagda inkomsterna till avdelningen var under året 553 073: –

Utgifterna är till största delen avgifter och utbetalningar till sjukförsäkringar och tandkassa. Dessa var under året 303 168: -av alla andra utgifter så var hyran för Lillgården den största enskilda delen på 114 121: – De totala utgifterna under året var 501 904: – I dessa utgifter ingår inte löner för ordförande och kassör, eftersom de betalas enligt uppgörelse med företaget baserat på förtroendemannalagen.

Efter det att skatten betalats så återstår årets resultat på 49 664: – som läggs till vårt sparade som vid utgången av 2020 var 2 511 085: –
Av detta sparandeär 1 686 357: – långsiktigt placerade i Pappersfonden och Robur.

Presentation av kandidaterna till ordförandevalet

Sedan nomineringstiden gått ut har Thomas Lund avsagt sig sin nominering.

Martin Akurhed

 Jag är 44 år gammal och bor i Borlänge tillsammans med min fru.

Är sportintresserad, så detta innebär att jag kollar en hel del på sport och spelar badminton några gånger i veckan. Tackar sällan nej om andra sportiga aktiviteter kommer på tal.

Kommer från stor familj med sex syskon så det blir en hel del besök hos dem och framför allt mina tolv syskonbarn, lekfarbror/morbror som jag är.

Började på bruket december 2017 som Automationstekniker och jag har varit med i Pappers avdelning 111’s styrelse i två år och i förhandlingsgruppen sedan hösten 2020.
Sitter just nu i vår bostadsrättsförenings styrelse (som vice ordförande) och har tidigare suttit med i bland annat Reumatikerföreningen Borlänges styrelse (som kassör).

Ser mig själv som glad, social, hjälpsam med en stor dos sunt förnuft.

Som ordförande lovar jag att jobba för att Avd 111 alltid kommer att ställa upp för varje medlem som behöver vår hjälp. Och att styrelsen skall jobba tillsammans, för att göra så mycket nytta som möjligt för medlemmarna.

Jan-Olof Karlsson

Kallas Janne eller Skärblacka, 56 år ochbor utanför Leksand i Jonheden.

Jag har tidigare varit fackligt aktiv i nästan hela arbetslivet först inom hotell och restaurangfacket sedan i handelsanställdas förbud där jag var klubbordförande. 1989 började jag på Skärblacka bruk där engagerade jag mig i Pappers avd. 54 ganska omgående. I Pappers avd. 54 var jag vice ordförande i två omgångar, jag var även studieorganisatör och huvudskyddsombud mm.

På fritiden jagar jag gärna eller vistas i husvagnen. Jag är även fritidspolitiker för Socialdemokraterna i Leksands kommun.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

2020 ett ovanligt fackligt år

Precis som resten av samhället så har förutsättningarna för fackligt arbete varit minst sagt annorlunda. Att hålla avstånd och samtidigt vara en del av en gemenskap är lite som att plocka äpplen samtidigt som man försöker knyta skorna. Vi har trots det hållit expeditionen på Lillgården öppen för medlemmarna under hela året, men vi har inte varit tillåtna att röra oss runt på bruket.
Studieverksamheten har legat på is under detta år och kontakten med medlemmarna har i första hand skett med e-post och hemsidan. Vi har under året prioriterat att arbetsmiljöarbetet inte skulle drabbas av några hinder p g a Corona.

Inställd avtalsrörelse

Det var meningen att vi skulle ha ett nytt centralt avtal klart till den 1:a april och året inleddes med mycket diskussioner om den pågående avtalsrörelsen. Pappers svansföring var hög och lokalt och centralt förberedde man sig för en tuff vända med motparten. Men ett litet virus satte krokben för förhandlandet och avtalet förlängdes till den sista oktober. I oktober när förhandlingarna återupptogs så var förutsättningarna för stridsåtgärder inte de bästa och Industriavtalets parter var snabba med att ”sätta märket”.

Korttidsarbete (Påsk till 14 juni)

Under våren rasade marknaden för ArcticPaper Grycksbos produkter till 40% av tidigare år och företaget begärde förhandlingar om korttidsarbete. Detta ledde till ett omfattande förhandlande mellan avdelningen och företaget som resulterade i ett avtal gällande från påsk till den 14:e juni.
Avtalet innebar en minskning av arbetstiden med 40% eller 20% för de flesta medlemmar och en lönesänkning med 6% eller 4% av månadslönen. Så gott som samtliga medlemmar fick på det här sättet ”nya” arbetstider och resten av det första halvåret handlade mycket om hur och vem som skulle jobba. För semesterperioden krävde företaget individuella scheman för semesteravlösarna, som ledde till mycket förhandlingsarbete under försommaren och sommaren.

Skiftschema

Under hösten 2019 startade ett arbete med att eventuellt ändra skiftschema, en grupp SKOmbud utsågs att leda det arbetet utifrån den enkät som gjordes under 2019. I och med Corona pandemin och alla frågor den väckte, så beslutades i början på april att ta paus med skiftschemaarbetet. I september 2020 beslutade ett avdelningsmöte att vi skulle starta igen och genomföra två omröstningar i särskild lokal för att först ta fram ett förslag utav tre, som skiftschemagruppen kommit fram till och sedan i den andra omröstningen ställa det mot det nuvarande schema. Utfallet blev en majoritet för det nuvarande schemat och därmed avslutades arbetet för den här gången.

LAS

Under året så har förändringar i lagen om anställningsskydd varit en stridsfråga i den fackliga världen. Avd111 har också deltagit i den kampen bl a genom att vi skrev ett remissutlåtande till regeringen över den s.k. Toijerutredningen. Efter att IF Metall och Kommunal gjort en kovändning och anslutit sig till tjänstemännens avtal med Svenskt Näringsliv så ligger frågan nu på riksdagens bord och resultatet lär vi se under 2021.

Lokala löneförhandlingar

Som ett resultat av att de centrala parterna tecknade ett avtal som gäller från 1/11 -20 så har vi förhandlat om hur pengarna skall fördelas. Resultatet blev i stort sett som vi krävde, plus ett mindre lokalt påslag både på Arctic Paper och Ahlström-Munksjö.

Skyddsverksamheten.

Trots ett år präglat av en pandemi med inställda fysiska möten och en övergång till digitala möten via datorn så har skyddsarbetet i stort fungerat.

Under det gångna året har vi försökt att fylla de luckor vi har haft i skyddsombudsorganisationen. Vi har hittat nya men haft några avhopp. Så vi har fortfarande 3 stycken vakanser (FG 3 UH mek UH Bygg), så vi måste hjälpas åt att fylla dessa luckor. Vi måste försöka att tidigt vara med och förebygga både fysiska och psykiska problem nu när vi slimmat organisationen

SKO mötena har under pandemin inte blivit av. Vi kommer efter Mars månad dock att försöka att ha dessa digitalt via Microsoft Teams.

Under det gångna året så har investeringarna på nytt styrsystem SM 8, Ny kvarn PM10, Nytt driv och styrsystem/drivsystem RM/PM 10, PSU(personlig skyddsutrustning), ProTAK, rullat igång. Och vi har medverkan från skyddsorganisationen i alla projekt.

Under det gångna året så började vi även med utvecklingssamtal inom organisationen. Tanken är att AHSO skall ha dessa med HSO och HSO skall ha det med sina SKO.

Så vi har åter ett spännande år fram för oss, Så jobba säkert.

Studier

Under 2020 har inga centrala kurser, varken hos Pappers eller LO, genomförts och lokalt har endast en digital BAM utbildning blivit av. Men behovet finns där och när tiderna blir normala igen så kommer alla som behöver att erbjudas facklig utbildning.

Formellt vilka och möten

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Thomas Nilsson                          Ordförande

Carola Winlöf                               Kassör

Thomas Lund                               AHSO

Bo Olsson                                      Sekreterare

Eva Ellberg Öyen                        Representant Ahlström-Munksjö

Liisa Blomgren                            Studieorganisatör

Fredrik Halvarsson                    Ordinarie

Johan Karlström                         Ersättare

Jan Fagernes                                Ersättare

Martin Akurhed                          Ersättare

Styrelsen har haft 10 styrelsemöten och en planeringskonferens under året och anordnat
två medlemsmöten. Information till medlemmarna har huvudsakligen skett genom epost och att informationen har funnits tillgänglig på avdelningens hemsida pappers111.se

Omröstning 22 /3 till 25 /3 kl. 09.00 – 16.00 på Lillgården

Då vi inte kan ha ett traditionellt årsmöte, eftersom Folkhälsomyndigheten inte tillåter större möten än åtta deltagare, har styrelsen tillsammans med förbundet bestämt att de val som skall göras på årsmötet kommer att ske som omröstningar med valsedlar.
Under tiden 22 mars t o m 25 mars mellan kl. 09.00 och 16.00 kommer alla medlemmar att kunna rösta på Pappers expedition i Lillgården. Avdelningens revisorer är utsedda att vara rösträknare, och Thomas Nilsson och Carola Winlöf kommer att pricka av röstlängden tillsammans med den som röstar.

Rösträkningen kommer att ske den 26 mars.

Valsedeln kommer att innehålla alla val som måste göras på ett årsmöte därför är det viktigt att läsa igenom och följa instruktionerna på valsedeln, om det är oklart så fråga valförrättarna så att din röst inte blir ogiltigförklarad.

För att följa Coronarestriktionerna så kommer bara en och en att släppas in till omröstningen.

Ett av valen är inte ett personval utan handlar om styrelsens ansvarsfrihet. Detta är en fråga om man anser att styrelsen har begått stadgebrott eller hanterat föreningens pengar på ett brottsligt sätt under verksamhetsåret. Som underlag för din bedömning så kommer Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten tillsammans med revisorernas rekommendation att publiceras på avdelningens hemsida pappers111.se innan omröstningen börjar.

För att ge alla kandidater till de olika valen möjlighet att ”tala för varan” så kommer deras presentationer av sig själva att finnas på hemsidan och på e-post innan omröstningen.