Avdelningsmöte 27 Aug Kl 18.00 på Lillgården

På dagordningen bl a motioner till förbundsmötet, verksamhetsplan 2020, fyllnadsval SKO och diskussion om framtida skiftschema.

Motionsförslag:

Motion om uppsägningstid

I avtalet Allmänna anställningsvillkor  finns i §14 mom 2 en utökning av villkoren i LAS när det gäller uppsägningstid, som ger anställda över 55 år med 10 års sammanhängande anställningstid ytterligare 6 månaders uppsägningstid. Tanken med denna regel är att det är svårare för äldre anställda med “gammal” erfarenhet från andra arbetsplatser eller yrken att hitta fortsatt försörjning efter att man blivit uppsagd pga arbetsbrist. Och att en förlängd uppsägningstid ger bättre möjligheter att hitta ny försörjning innan man står utan lön. Problemet med nuvarande regelverk är att det bara gäller när det är arbetsbrist i LAS mening, dvs när företaget varslat, förhandlat om turordning osv. En grupp som inte omfattas av denna regel är anställda som p g a sjukdom och försäkringssystemets försämring ställs inför uppsägning p g a personliga skäl. Denna grupp har inte bara eventuell ålder emot sig på arbetsmarknaden, utan skall inför nya anställningar också bevisa att man är fullt frisk.

6 månader är inte särskilt lång tid att finna en ny försörjning på, särskilt om man inte är i fysiskt och psykiskt topptrim. Därför föreslår vi 

 

att: Pappers i kommande avtalsrörelse driver frågan om att ovan beskrivna regel även skall gälla vid uppsägning p g a personliga skäl, om dessa skäl består av sjukdom som gör att man inte kan fortsätta sin anställning.

 

Motion om årsarbetstid

I industrialismens barndom var det inte ovanligt med arbetsveckor på 60 eller 72 timmar, och det var orsaken till fackföreningsrörelsens starka framväxt. Kampen för 8 timmars arbete,8 timmars vila och 8 timmars fritid var vad man tog strid för. Idag tror vi att den här kampen är vunnen, och det är den i stora delar på svensk arbetsmarknad, men inte i processindustrin.

Majoriteten av de skiftscheman som används i Pappersindustrin innehåller någon eller några veckor som har 60 eller fler arbetstimmar under en skiftcykel. Orsaken är att man velat skapa så långa sammanhängande ledigheter som möjligt. Problemet är dock att de 4 timmar i veckan som skiftarbetare kompenseras med, för natt och helgarbete, inte räcker till för återhämtning i dagens hårt pressade arbetsliv. 

Inom t ex den offentliga sektorn av svensk arbetsmarknad drivs kravet på 30 timmars arbetsvecka eller 6 timmars arbetsdag, hittills med liten framgång eftersom behovet av reala löneökningar måste vägas mot att ta ut “betalningen” i mer fritid. Inom vårt avtalsområde är förutsättningarna något annorlunda, löneläget är avsevärt bättre än inom andra delar av arbetsmarknaden och problemet med långa arbetsveckor och 12 timmars skift , större.

För att ge möjlighet för avdelningarna att förhandla fram mänskligare skiftscheman anser vi 

 

att: Förbundet i avtalsförhandlingarna driver kravet på en minskning av årsarbetstiden för skiftarbetare med målet att nå 1347 timmar/år (motsvarar 30 timmar/vecka).