Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

2020 ett ovanligt fackligt år

Precis som resten av samhället så har förutsättningarna för fackligt arbete varit minst sagt annorlunda. Att hålla avstånd och samtidigt vara en del av en gemenskap är lite som att plocka äpplen samtidigt som man försöker knyta skorna. Vi har trots det hållit expeditionen på Lillgården öppen för medlemmarna under hela året, men vi har inte varit tillåtna att röra oss runt på bruket.
Studieverksamheten har legat på is under detta år och kontakten med medlemmarna har i första hand skett med e-post och hemsidan. Vi har under året prioriterat att arbetsmiljöarbetet inte skulle drabbas av några hinder p g a Corona.

Inställd avtalsrörelse

Det var meningen att vi skulle ha ett nytt centralt avtal klart till den 1:a april och året inleddes med mycket diskussioner om den pågående avtalsrörelsen. Pappers svansföring var hög och lokalt och centralt förberedde man sig för en tuff vända med motparten. Men ett litet virus satte krokben för förhandlandet och avtalet förlängdes till den sista oktober. I oktober när förhandlingarna återupptogs så var förutsättningarna för stridsåtgärder inte de bästa och Industriavtalets parter var snabba med att ”sätta märket”.

Korttidsarbete (Påsk till 14 juni)

Under våren rasade marknaden för ArcticPaper Grycksbos produkter till 40% av tidigare år och företaget begärde förhandlingar om korttidsarbete. Detta ledde till ett omfattande förhandlande mellan avdelningen och företaget som resulterade i ett avtal gällande från påsk till den 14:e juni.
Avtalet innebar en minskning av arbetstiden med 40% eller 20% för de flesta medlemmar och en lönesänkning med 6% eller 4% av månadslönen. Så gott som samtliga medlemmar fick på det här sättet ”nya” arbetstider och resten av det första halvåret handlade mycket om hur och vem som skulle jobba. För semesterperioden krävde företaget individuella scheman för semesteravlösarna, som ledde till mycket förhandlingsarbete under försommaren och sommaren.

Skiftschema

Under hösten 2019 startade ett arbete med att eventuellt ändra skiftschema, en grupp SKOmbud utsågs att leda det arbetet utifrån den enkät som gjordes under 2019. I och med Corona pandemin och alla frågor den väckte, så beslutades i början på april att ta paus med skiftschemaarbetet. I september 2020 beslutade ett avdelningsmöte att vi skulle starta igen och genomföra två omröstningar i särskild lokal för att först ta fram ett förslag utav tre, som skiftschemagruppen kommit fram till och sedan i den andra omröstningen ställa det mot det nuvarande schema. Utfallet blev en majoritet för det nuvarande schemat och därmed avslutades arbetet för den här gången.

LAS

Under året så har förändringar i lagen om anställningsskydd varit en stridsfråga i den fackliga världen. Avd111 har också deltagit i den kampen bl a genom att vi skrev ett remissutlåtande till regeringen över den s.k. Toijerutredningen. Efter att IF Metall och Kommunal gjort en kovändning och anslutit sig till tjänstemännens avtal med Svenskt Näringsliv så ligger frågan nu på riksdagens bord och resultatet lär vi se under 2021.

Lokala löneförhandlingar

Som ett resultat av att de centrala parterna tecknade ett avtal som gäller från 1/11 -20 så har vi förhandlat om hur pengarna skall fördelas. Resultatet blev i stort sett som vi krävde, plus ett mindre lokalt påslag både på Arctic Paper och Ahlström-Munksjö.

Skyddsverksamheten.

Trots ett år präglat av en pandemi med inställda fysiska möten och en övergång till digitala möten via datorn så har skyddsarbetet i stort fungerat.

Under det gångna året har vi försökt att fylla de luckor vi har haft i skyddsombudsorganisationen. Vi har hittat nya men haft några avhopp. Så vi har fortfarande 3 stycken vakanser (FG 3 UH mek UH Bygg), så vi måste hjälpas åt att fylla dessa luckor. Vi måste försöka att tidigt vara med och förebygga både fysiska och psykiska problem nu när vi slimmat organisationen

SKO mötena har under pandemin inte blivit av. Vi kommer efter Mars månad dock att försöka att ha dessa digitalt via Microsoft Teams.

Under det gångna året så har investeringarna på nytt styrsystem SM 8, Ny kvarn PM10, Nytt driv och styrsystem/drivsystem RM/PM 10, PSU(personlig skyddsutrustning), ProTAK, rullat igång. Och vi har medverkan från skyddsorganisationen i alla projekt.

Under det gångna året så började vi även med utvecklingssamtal inom organisationen. Tanken är att AHSO skall ha dessa med HSO och HSO skall ha det med sina SKO.

Så vi har åter ett spännande år fram för oss, Så jobba säkert.

Studier

Under 2020 har inga centrala kurser, varken hos Pappers eller LO, genomförts och lokalt har endast en digital BAM utbildning blivit av. Men behovet finns där och när tiderna blir normala igen så kommer alla som behöver att erbjudas facklig utbildning.

Formellt vilka och möten

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Thomas Nilsson                          Ordförande

Carola Winlöf                               Kassör

Thomas Lund                               AHSO

Bo Olsson                                      Sekreterare

Eva Ellberg Öyen                        Representant Ahlström-Munksjö

Liisa Blomgren                            Studieorganisatör

Fredrik Halvarsson                    Ordinarie

Johan Karlström                         Ersättare

Jan Fagernes                                Ersättare

Martin Akurhed                          Ersättare

Styrelsen har haft 10 styrelsemöten och en planeringskonferens under året och anordnat
två medlemsmöten. Information till medlemmarna har huvudsakligen skett genom epost och att informationen har funnits tillgänglig på avdelningens hemsida pappers111.se