Knyt inte näven i fickan.

Första oktober så startade kollektivavtalsförhandlingarna efter det att man sköt upp allt i april. Vi har alltså inte fått någon löneökning sedan pandemin slog till, och nu vill vår motpart inte betala för dom sju månader som gått. Man verkar inte heller vara särskilt intresserade att gå med på några krav som kommer från oss som t ex. utökning av ATK men hittills så har man bara förhandlat en gång kring dessa frågor så än är inget avgjort. Den första november så går nuvarande avtal ut och det är efter det datumet som fredsplikten inte längre gäller. När det gäller regeringens hot om förändringar i LAS så har Pappers hela tiden sagt att vi inte skall sälja bort något av medlemmarnas anställningstrygghet, och att förstärkningar av anställningstryggheten måste man ta upp i kollektivavtalsförhandlingarna där vi kan ”hota med strejk”. Pappers avtal är redan nu bättre än LAS men vi vill ha ytterligare förbättringar. Som det är nu räknas arbetstid som vikarie, projektanställd och avtalad visstid som separata ”påsar” när man samlar dagar för att bli tillsvidare anställd, vi kräver att all tid skall läggas ihop när man räknar.
Just nu så är inget klart men avdelningarna diskuterar med förhandlarna varje vecka under Oktober och vi kommer såklart hålla er informerade om vad som händer.

Tänk på att, är du missnöjd med din lön, dina arbetstider eller något annat på jobbet säg det till din chef, får du inte något svar säg det till chefens chef. Det är bara så vi kan få igenom något i förhandlingar. Är det tyst och stilla i fabriken så blir vi inte tagna på allvar när vi förhandlar.

LAS höstens viktigaste fackliga fråga.

I fredags så valde LO.s representantskap att fortsätta ”förhandla” med Svenskt Näringsliv om förändringar i LAS. Ett spel för gallerierna då vår motpart bara behöver sitta med armarna i kors och säga nej, så kommer man att få det man vill ha genom lagstiftning. Den utredning som kommer att ligga till grund för förändringarna i Las är nu ute på remiss, dvs alla har möjlighet att ge sina synpunkter på förslagen. Pappers avd 111 har på senaste styrelsemötet antagit ett remissvar som är insänt till regeringskansliet. Inte för att vi tror att det i slutändan blir någon förbättring av förslaget men vi har iallafall gjort vår röst hörd.

Remissvar på ”En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30”

I utredningens uppdrag ingick att de föreslagna ändringarna skulle bevara balansen mellan arbetsmarknadens parter. Detta utan att definiera vilka dessa parter är och vad balansen skall bestå av.

Till skillnad från t ex MBL så reglerar inte LAS förhållandet mellan företrädarna för deltagarna på arbetsmarknaden, utan är i stället en miniminivå av reglering för enskildas anställningskontrakt.
Att det finns behov av en detaljerad lagstiftning beror i första hand på att man som individ utan anställning helt och hållet är beroende av den anställande partens beslut. Detta är en situation som i sin natur är mycket obalanserad, eftersom för individen det är en fråga om att kunna försörja sig, medan det för den som vill anställa bara är en fråga om att välja bland flera alternativ.


Las regler hanterar i huvudsak två sidor av en anställning, hur man blir anställd och hur en anställning avslutas. Utredningen har föreslagit förändringar som berör båda dessa sidor och vi kommer att belysa konsekvenserna av dessa nedan.

Kompetens

Generell kompetens för att kunna försörja sig genom en anställning har alltid varit ett samhällsansvar och bör vara så även fortsättningsvis, vad utredningens förslag handlar om är vem som skall stå för kostnaderna för den utbildningen. Eftersom den är generell och inte direkt knuten till en specifik anställning är det rimligt att den finansieras genom skattemedel och inte genom avsättningar från redan anställdas löneutrymme eller företagsvinster som utredningens exempel på omställningsfonder och liknande är. Mer specifik kompetens för en anställning får man genom erfarenhet från liknande anställningar och utbildning på arbetsplatsen. Regler kring detta i LAS, är specialfallet som berör återanställningsrätten till en anställning som man redan har visat att man är kompetent till. Där har utredningen inte givit förslag på några ändringar vilket är positivt. Men huvuddelen av utredningens resonemang handlar inte om kompetens som gör att man kan få en anställning utan om kompetens som krävs för att få behålla en anställning. Frågan blir då om bristande kompetens är ett skäl för avslutande av anställningen? Vi är ense med utredningen om att det skall föreligga en skyldighet att erbjuda kompetensutveckling inom ramen för anställningen eller liknade befattningar på företaget. Men sanktionerna vid brott mot denna skyldighet är endast skadestånd i varierande omfattning. Dessa skadestånd är definierade utifrån den anställdes ekonomi och inte utifrån företagets ekonomiska situation. Detta kommer att innebära att lagstiftningen endast kommer att sätta ett pris på vad det ”kostar” att köpa sig fri från sina skyldigheter.  Ett mer balanserat förslag att få efterlevnad av lagen vore om det i lagtexten klart uttrycktes att kompetensbrist inte är ett skäl för uppsägning om inte skälig utbildning har genomförts.

Uppsägning

Turordningsregler

Utredningen är medveten om det grundläggande skydd som LAS var tänkt att ge individen i händelse av uppsägning p g a arbetsbrist men förbigår detta i de förslag till förändringar som lämnas.

”Reglerna uttrycker också en lättförklarlig och lättillämpad norm som inte i sig föranleder att uppsägningen är till nackdel för arbetstagaren när han eller hon ska söka ett nytt arbete.”

Enklare uttryck så är det skillnad på om man kan säga i en anställningsintervju att – ”Jag var sist anställd och därför har jag inget arbete just nu” än att säga ”Dom tyckte inte jag klarade av jobbet, så därför har jag inget arbete nu” Varje undantag i lagstiftningen från en neutral regel om vilka som drabbas vid uppsägningar p g a arbetsbrist gör detta skydd för individen svagare. Ett av direktiven till utredningen var att man skulle ge förslag på förändringar som hade som syfte att underlätta rörligheten och ungas inträde på arbetsmarknaden. Förslag på flera undantag i turordningen leder till det motsatta. Att fler ”pekas ut” som inkompetenta och icke önskvärda på arbetsmarknaden kommer att leda till större långtidsarbetslöshet och att fler kommer att vara längre från arbetsmarknaden. Detta kommer att medföra större kostnader för samhället i form av A-kassa och i slutändan kommunalt försörjningsstöd, samt stort personligt lidande för enskilda.

Ändringar i reglerna kring ogiltigförklaring

Förslagen i utredningens avsnitt 16.5 medför att man inrättar olika lagstiftning för den anställde utifrån kriterier som i sak inte har med att göra om en uppsägning är lagenlig eller inte. På så sätt bryter man mot den allmänna principen om likhet inför lagen. Antalet anställda i ett företags verksamhet kan aldrig vara en faktor som har något med bedömningen av om en uppsägning eller ett avskedande är sakligt grundad. Vidare antar utredningen att ”antalet anställda” är ett klart definierat begrepp, men tidigare tvister kring storlek och omfattning av turordningskretsar visar att så inte är fallet.
Vidare föreslår utredningen att det skall ligga på den anställde att begära ett interimistiskt domstolsbeslut om att anställningen skall kvarstå till dess att tvisten avgjorts. Detta är också att vända på den allmänna rättsprincipen om att det är den anklagade sidan som har att begära ett interimistiskt domstolsbeslut.

Sammanfattning

Direktiven till utredningen har utgått från att det råder obalans mellan arbetsmarknadens parter när det gäller att hävda sin rätt utifrån LAS. Man har då slentrianmässigt utgått från att ”arbetsmarknadens parter” är lika med centralorganisationerna. När det gäller Lagen om anställningsskydd så är detta inte fallet, utan den skapades för att ge individer i beroendeställning ett stärkt skydd mot godtycke från en starkare motpart. I detta förhållande råder förvisso en stark obalans men den är inte till arbetsgivarsidans nackdel. Förhållandet att arbetsgivaren ”äger rätt att fritt anställa och avskeda samt leda och fördela arbetet” blev i och med LAS bara något beskuren men är i huvudsak intakt. Inget av utredningens förslag stärker individens rätt i förhållande till arbetsgivaren, vilket gör att man inte upprättar balans mellan parterna på arbetsmarknaden utan i stället fördjupar den obalans som redan finns. Vidare föreslås förslag som i sig kränker det allmänna rättsmedvetandet om att man är oskyldig till dess att man är dömd och att man inte skall kunna ”straffas” innan ett avgörande i domstol.
Att lagen om anställningsskydd infördes i början av 1970 talet var en åtgärd som skulle motverka den våg av spontana strejker som svepte över arbetsmarknaden under denna tid, något som man i historiens backspegel kan se att den faktiskt har gjort. En förändring av arbetsrätten i den riktning som utredningen föreslår, riskerar att återigen skapa konflikter som allvarligt skulle kunna hota lugnet på arbetsmarknaden.

Pappers avdelning 111

Berör regeringens utredning om LAS dig ?

Man kan tycka att allt bråk om LAS inte berör oss, vi som jobbar på ett företag som funnits sedan 1740. Men fundera lite till, ungefär vart tredje år kommer det krav från företaget på ”omorganisation” vilket innebär att vi måste förhandla om vilka som inte skall få ha försörjningen kvar. Utan turordningsregler, ”sist in först ut”, så skulle vi inte ha något att förhandla om utan företaget kan välja och vraka bland de anställda helt efter eget tycke. Det skulle bli omöjligt att komma överens om pensionslösningar och andra sätt som vi har löst problemen på tidigare. Utan ”saklig grund för uppsägning” så kommer personer som företaget inte vill ha kvar bara få packa ihop och gå, utan att vi kan mildra plågan med olika lösningar för försörjning åtminstone en tid efter att man slutat. Men du kanske tror att det här händer inte mig, ändå så har vi varje år någon eller några som hamnar under det här hotet. Och skälen är inget som någon är immun mot, sjukdom kan drabba alla eller att man blir osams med sina arbetskamrater eller sin chef.
Tänk dig sedan att du skall söka nytt jobb efter det att du fått sluta, på nästa ställe kommer du att få frågan. ” Hur kommer det sig att du slutade på Grycksbo”? Kan man svara ” Det blev arbetsbrist och jag var sist anställd” så är det skillnad på det och ”Chefen tyckte att jag inte dög”. Ni kan ju själva gissa vilken som får ett nytt jobb.

Än är det kokta fläsket inte stekt, det är än så länge bara en utredning som har gett förslag på nya lagtexter. Men om inte beslutsfattarna känner att deras riksdagsuppdrag är i fara så kommer det här att bli lag den 1/1 2022. Men om varje fackmedlem i Sverige hotar med att inte rösta på ett parti eller riksdagskandidat som vill införa dessa försämringar för oss, så kan vi förhindra det här. Det första du kan göra är att klicka in dig på LO:s sida https://anstallningstrygghet.nu/ och skriva under uppropet, där kan du också mejla till riksdagsledamöterna och säga vad du tycker.

Vi i avd111 kommer att göra allt vi kan för att stoppa försämringar i vår anställningstrygghet men vi kommer inte att lyckas om inte ni är med oss.

EN FACKFÖRENING ÄR ALDRIG STARKARE ÄN VAD MEDLEMMARNA ÄR TILLSAMMANS.

Lite normalare tider

Som ni märkt så har vi kommit överens om minskad korttidspermittering, de sista veckorna innan den här perioden med ”röriga” arbetstider är över. Hur och när ni skall arbeta är det era chefer som skall informera om, men om ni tycker något verkar konstigt så hör av er till Lillgården. I övrigt så håller vi på med att förhandla om semesteravlösarnas arbetstider och vi kommer nästa vecka att följa upp kompetensutvecklingen som vi blev överens om i januari.

Förbundets stora satsning på Ung2020, ett sätt att fira vårt hundraårsjubileum genom att engagera de som är förbundets framtid, har tyvärr fått ändras p g a det lilla elaka viruset. Men vi kan ju ändå uppmärksamma att Pappers funnits i hundra år. Avdelning 68 Hallstavik har gjort ett specialnummer av sin tidning där man presenterar alla avdelningar som finns och har funnits under dessa hundra år. På Lillgården så har vi 30 ex till de som är intresserade, först till kvarn är det som gäller.

Med två meters lucka och tvättade händer så önskar vi en glad sommar till er alla.

Styrelsen

Avtal om korttidsarbete

Vi har nu ett avtal om korttidsarbete med företaget under tiden 20/4 till 14/6 2020. Hur ni skall arbeta skall era chefer informera om , men i princip gäller att man arbetar 20 eller 40 % mindre än ordinarie arbetstid under de här veckorna och en del befattningar t ex städ och reception ingår inte i korttidsarbetet och arbetar därför ordinarie tid.

Även vi på expedition kommer att arbeta mindre men det kommer ändå att finnas någon här för att svara på frågor på dom ordinarie öppettiderna 08.00 till 15.30.

Info i Corona tider

Vi i avdelningen försöker trots Corona se till att det fackliga arbetet flyter på, men även för oss innebär det att vi måste göra en del anpassningar.

Vi kan inte muntligt informera om olika saker genom att ”synas” på bruket och vi kan inte hålla möten i lokal. Därför är det viktigt att du som medlem hjälper till att sprida informationen till dina arbetskamrater genom att printa ut den information som du får och se till att den finns i kurer och vid fikabord. All information kommer också att finnas på hemsidan www.pappers111.se

Styrelsen har beslutat att det arbete som har börjat om att få till ett nytt skiftschema läggs på is till dess att vi har möjlighet att genomföra diskussioner och beslut på ett demokratiskt sätt. I dagsläget så har vi inte möjlighet att gå runt och prata med medlemmarna om de olika förslagen och det är praktiskt omöjligt att genomföra eventuella provval i dessa tider.

För att ta ansvar för smittspridningen så har styrelsen också beslutat att styrelsemötena tillsvidare bara kommer att bestå av de ordinarie ledamöterna, ersättare kommer att kallas om de ordinarie har förhinder.

Expeditionen är än så länge öppen som vanligt och du som medlem är välkommen om du inte har symptom på sjukdom, då skall du vara hemma. På telefon går vi att nå som vanligt. Om du vill hålla social distans och har tand eller sjukvårdskvitton, går det bra att lägga dom i internpostfacket i porten eller i vår brevlåda utanför Lillgården.

Som det framgått på intranätet så har orderingången för ArcticPaper Grycksbo under senaste tiden halverats och därför har företaget begärt förhandlingar om ”korttidsarbete”.  Vi sitter i förhandlingar om det nu och kan inte ge några bestämda besked om vad det innebär för var och en just nu. Men lag och centrala avtal ger möjlighet att minska arbetstiden med 20, 40 eller 60%. Om man kommer överens om detta så kommer lönen att minska med 4, 6 respektive 7,5 %.


Vår utgångspunkt i förhandlingarna är att, eftersom det är brist på arbete så skall vi inte behöva göra lika mycket arbete på kortare tid som det ofta blir när man gör ”effektiviseringar”. Och ett sådant här avtal skall inte heller påverka regler och beräkningar för semester och årsarbetstid mm.

Företagets förslag är att man slår igen fabriken under helgerna och del av vardagarna under tiden 20/4 till och med den 14/6. Detaljer för var och en kommer vi att kunna ge efter det att ett avtal är klart.

För Ahlström-Munksjö Falun är situationen den omvända. Orderläget är bättre än vanligt eftersom produkterna används till virustester och respiratorer. Så här har vi gått med på 5 tillfälligt anställda pga arbetstopp och att man kör delar av produktionen på 2 skift

Styrelsen

Medlemsinfo mars 2020

Info om lite annat än Corona

Det händer andra saker i världen än pandemier, när det gäller fackliga frågor så har förbundsstyrelsen beslutat att införa en inkomstförsäkring.
En inkomstförsäkring är ett tillägg till A-kassan som medlemmar i Pappers kommer att få om man får pengar från A-kassan. Detta börjar att gälla för alla som är medlemmar i Pappers den 1 juli 2020.
A-kassans regler innebär att man bara får 80% av lönen om man tjänar mindre än 25 025:-/månaden över den månadslönen så får man bara maxbeloppet. Den här försäkringen täcker upp så att man får 80% av lönen upp till en månadslön på 50 000: -. Mer information kommer att skickas ut från Folksam till alla medlemmar lite längre fram.

På årsmötet beslutades att utöka förmånerna i avdelningens tand och sjukvårdsklubb. Tidigare har vi bara betalat 150: – vid besök i primärvården men från och med nu så kommer man att få betalt för alla vårdkvitton som räknas in i högkostnadsskyddet.

Förhandlingarna om ett nytt centralt avtal är uppskjutna till oktober dvs vårt centrala avtal är förlängt till den sista oktober. Man har gjort detta för att läget för stridsåtgärder inte är särskilt gynnsamt under en pandemi, vi får hoppas att det är ett bättre läge i oktober att få igenom våra krav på 4% och kortare arbetstid.

Man har även slutit ett centralt ramavtal om korttidsarbete. Det innebär att ett företag kan minska arbetstiden med som mest 60%. För oss arbetare innebär det en lönesänkning med 7,5%.
För att detta skall gälla och att företaget skall få stöd från staten med lönekostnader så skall det göras en lokal överenskommelse. Ännu har vi inte fått någon sådan förhandlingsframställan från företaget, men om marknaden för våra produkter minskar så är det inte otroligt att det kommer sådana krav. Om det händer så kommer vi så klart att informera om det genom hemsidan, pappers111.se och e-post till medlemmarna.

 Om det är något ni undrar över finns jag och Carola på Lillgården eller i telefon, vi svarar mer eller mindre bra på alla frågor som vi kan något om.

Hälsningar
Thomas

Rapport från avtalsrörelsen

I den centrala avtalsrörelsen så pågår det förhandlingar kring våra krav och arbetsgivarnas krav, men än har ingen sida backat en millimeter. Vad Pappers krav är, är väl vid det här laget känt för alla medlemmar. Där 4% och mer tid och bättre regler kring ATK är dom viktigaste av de 52 kraven som vi lagt fram.

Därför skall jag kommentera lite om vad motståndarna vill. När det gäller vad avtalet skall kosta så är Industriarbetsgivarnas bud att lönekostnaderna kan få öka med 1,4%. Det kan ju tyckas vara ett väntat bud från arbetsgivarna, men det luriga är ordet lönekostnader. I det så ingår arbetsgivaravgifter plus lite annat som du aldrig ser som lön i din plånbok. Deras bud innebär egentligen ca 0,7% mer i plånboken för dig. Men eftersom inflationen är 1,7%
så vill dom sänka vår reallön med 1%.  

Man vill också att man skall kunna bli hemskickad under längre eller kortare tid utan lön om företaget inte anser att man tjänar tillräckligt. Det som med ett mer inlindat språk kallas krisavtal. 

Man vill inte att man skall ha rätt att ta ut ATK ledighet under juni,juli och augusti. 

Man vill införa skyldighet att meddela arbetsgivaren om vad du gör på fritiden som kan inverka på din arbetsinsats.

Man vill att allt som inte rör lön och arbetstid skall stå i uppsägningsbara överenskommelser.

Man vill också ha ensidig makt över drift på storhelger, vilket skulle innebära att alla storhelgsavtal blir värdelösa.

Mer information kommer när vi vet mer men med en sådan här inställning från Industriarbetsgivarna kan det bli en stökig avtalsrörelse.

Thomas