Så här tyckte ni om skiftgången

Enkät om skiftgång 

146 svar = 96% svarsfrekvens
(det hade smugit in ett skrivfel på frågan om 12 timmars skift, det är nu ändrat)

Svaren inom parentes  Röd text = flest svar

Jag jobbar 3 skift på: PT  (65)   FG  (58)   Råvaror  (2)   Ångcentral  (9)

Jag jobbar 2 skift på: EB (3)  Hylskap (3 Pool (6)

Jag är: 18-35 år (2836-50 år (47 51-70 år (70)

Jag har jobbat skift: mindre än 10 år (17)  mer än 10 år (127)

Är arbetsperioderna för långa?     Ja  (74Nej (50) Ingen åsikt (21)

Det är vändskiften som är problemet. Ja (47Nej (79Ingen åsikt (18)

Det är 12 timmars skiften som är problemet.
Ja (42Nej (92Ingen  åsikt (11)

Jag har problem med att komma ur nattskiften.
Ja (73Nej (60Ingen åsikt (12)

Jag menar att det är lättare att komma ur nattskiften om man inte haft så många i rad:
Ja (80Nej (38Ingen åsikt (27)

Jag föredrar skiftföljden:
F E N  (85)     N E F (47)

Ett skiftschema skall så mycket som möjligt ge ledig tid under helgerna (lördag, söndag):
Ja (65Nej (17Ingen åsikt (63)

Jag tycker att ledighetsperioderna skall vara så långa som möjligt trots att det innebär långa perioder med arbete.
Ja (55Nej (67Ingen åsikt (23)

 

Några slutsatser inför det fortsatta arbetet. Det är en imponerande erfarenhet som ligger bakom dessa svar, minst 1500 års skiftarbete.
Arbetsperioderna i det nuvarande schemat är för långa  och nattskiften skall vara så få i följd som bara möjligt anser en klar majoritet.  Vändskift och 12 timmars skift är inte det största problemet om mängden inte är större än i det nuvarande schemat.
Den skiftschema grupp som kommer att bildas får nu sätta sig ner och konstruera ett schemaförslag som uppfyller de här önskemålen och som vi kan gå till förhandling med till företaget.

 

Avdelningsmöte 27 Aug Kl 18.00 på Lillgården

På dagordningen bl a motioner till förbundsmötet, verksamhetsplan 2020, fyllnadsval SKO och diskussion om framtida skiftschema.

Motionsförslag:

Motion om uppsägningstid

I avtalet Allmänna anställningsvillkor  finns i §14 mom 2 en utökning av villkoren i LAS när det gäller uppsägningstid, som ger anställda över 55 år med 10 års sammanhängande anställningstid ytterligare 6 månaders uppsägningstid. Tanken med denna regel är att det är svårare för äldre anställda med “gammal” erfarenhet från andra arbetsplatser eller yrken att hitta fortsatt försörjning efter att man blivit uppsagd pga arbetsbrist. Och att en förlängd uppsägningstid ger bättre möjligheter att hitta ny försörjning innan man står utan lön. Problemet med nuvarande regelverk är att det bara gäller när det är arbetsbrist i LAS mening, dvs när företaget varslat, förhandlat om turordning osv. En grupp som inte omfattas av denna regel är anställda som p g a sjukdom och försäkringssystemets försämring ställs inför uppsägning p g a personliga skäl. Denna grupp har inte bara eventuell ålder emot sig på arbetsmarknaden, utan skall inför nya anställningar också bevisa att man är fullt frisk.

6 månader är inte särskilt lång tid att finna en ny försörjning på, särskilt om man inte är i fysiskt och psykiskt topptrim. Därför föreslår vi 

 

att: Pappers i kommande avtalsrörelse driver frågan om att ovan beskrivna regel även skall gälla vid uppsägning p g a personliga skäl, om dessa skäl består av sjukdom som gör att man inte kan fortsätta sin anställning.

 

Motion om årsarbetstid

I industrialismens barndom var det inte ovanligt med arbetsveckor på 60 eller 72 timmar, och det var orsaken till fackföreningsrörelsens starka framväxt. Kampen för 8 timmars arbete,8 timmars vila och 8 timmars fritid var vad man tog strid för. Idag tror vi att den här kampen är vunnen, och det är den i stora delar på svensk arbetsmarknad, men inte i processindustrin.

Majoriteten av de skiftscheman som används i Pappersindustrin innehåller någon eller några veckor som har 60 eller fler arbetstimmar under en skiftcykel. Orsaken är att man velat skapa så långa sammanhängande ledigheter som möjligt. Problemet är dock att de 4 timmar i veckan som skiftarbetare kompenseras med, för natt och helgarbete, inte räcker till för återhämtning i dagens hårt pressade arbetsliv. 

Inom t ex den offentliga sektorn av svensk arbetsmarknad drivs kravet på 30 timmars arbetsvecka eller 6 timmars arbetsdag, hittills med liten framgång eftersom behovet av reala löneökningar måste vägas mot att ta ut “betalningen” i mer fritid. Inom vårt avtalsområde är förutsättningarna något annorlunda, löneläget är avsevärt bättre än inom andra delar av arbetsmarknaden och problemet med långa arbetsveckor och 12 timmars skift , större.

För att ge möjlighet för avdelningarna att förhandla fram mänskligare skiftscheman anser vi 

 

att: Förbundet i avtalsförhandlingarna driver kravet på en minskning av årsarbetstiden för skiftarbetare med målet att nå 1347 timmar/år (motsvarar 30 timmar/vecka).

Hamnarbetarförbundet tackar.

Jag fick ett telefonsamtal från Hamnarbetarförbundet, dom vill tacka alla medlemmar i  avd111 för stödet. Att dom lyckades samla in över en miljon till sin strejkkassa på bara några dagar var ett starkt bidrag till att dom vann striden mot Sveriges Hamnar och hela Svenskt Näringsliv.

Nomineringar till vissa val på Årsmötet.

Nominerad betyder att man skall vara föreslagen till ett förtroendeuppdrag 6 veckor innan årsmötet. Och det är bara dom som är nominerade som kan väljas. Det är inte alla uppdrag som väljs på årsmötet som man behöver vara nominerad till, t ex SKombud kan man föreslå ända fram till valet skall göras på årsmötet. Alla medlemmar kan föreslå vilken annan medlem som helst, förutsatt att personen man vill föreslå är tillfrågad och har sagt JA till att ställa upp. Men till uppdragen nedan måste man vara nominerad till.

Nominerade inför årsmötet 2019 är:

Ordförande på 2 år:     Thomas Nilsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år:    Fredrik Halvarsson
Ordinarie styrelseledamot på 2 år:    Eva Ellberg-Öyen
Förbundsmötesledamot på 1 år:         Thomas Nilsson
Ordinarie Revisor på 2 år:         Mikael Niwong
Samordnande HuvudskyddsOmbud på 3 år:  Thomas Lund

Valberedningen

Överkörd

Återigen så har företaget visat att dom anser att det är viktigast att det finns en oändlig mängd ledare men att det inte är så viktigt att det finns någon att leda.

I gårdagens förhandling så beslutade företaget att det var deras förslag till ny organisation som gäller. Som ni kan läsa på intranätet så har de kollektivanställda på verksamheterna som stöttar produktionen, fått betala för att man skall kunna behålla tjänstemän på PT och  t o m inrätta en ny tjänst. Högre arbetsbelastning på utlastningen, lokalvård, mek och automation, detta för att man skall inrätta en tjänst som skall tala om för oss hur vi skall jobba mera när vi blir färre !

Som ni kan läsa mellan raderna så är jag frustrerad och förbannad över att man i ännu en nedskärning väljer den för ledningen minst obekväma och kortsiktigt enklaste lösningen.

Att brukets dåliga ekonomi skulle kunna räddas av ständiga personalminskningar är en myt.

Det förslag till organisation som Pappers lagt fram vid förhandlingarna skulle ge samma eller större minskningar av kostnaderna för bruket, men av någon outgrundlig anledning så anser företagsledningen att deras förslag är bättre.

Nog om detta, efter julhelgerna så börjar arbetet med att se till så att minskningen av personalstyrkan följer det som lag och avtal kräver. Det senaste året har varit oroväckande när det gäller dödsfall på svenska arbetsplatser, nästan en död i veckan är mer än vad gänguppgörelserna leder till. Och bara den senaste veckan har två allvarliga olyckor inträffat i vår närhet på SSAB och KP i Borlänge, så det absolut viktigaste i framtiden är att vi jobbar säkert. Ingen skall ta den där lilla genvägen för att hinna, om det samtidigt gör att arbetet blir farligare. Välj alltid att vara lojal mot ditt eget liv,  inte att vara lojal mot företagets vinst.

Senaste Info utskicket

Hej Medlem

Vad håller vi på med i Pappers ?

Sedan i somras så håller vi på att förhandla förändringar i det lokala samverkansavtalet. Det är det avtal som reglerar bl a arbetsmiljöarbetet, företagshälsovården, regler för skiftråd, vem som förhandlar med vem och mycket mera. Än har vi en bit kvar eftersom företaget började med att i sitt förslag ta bort allt som vi slagits för att det skulle stå i avtalet. Med tiden har det mesta plockats med igen men en del återstår.

När det gäller lokalavtalet och befattningarna så är problemet att företaget inte kunnat presentera utbildningsplaner för att alla skall kunna vara 100% i sin befattning. Vår mening är att, utifrån befattningsbeskrivningens kravlista skall men ha ett samtal med sin chef om vad det är för kompetens som man saknar. Den här listan skall vara undertecknad av både dig som medlem och chefen. När detta är gjort skall chefen göra ett förslag till utbildningsplan när och hur du ska lära dig det som saknas. För att det inte skall glömmas bort eller bli lagt åt sidan så skall alla utbildningsplaner protokollföras i en förhandling.

Vi är överens med företaget om att det är viktigt för Grycksbos överlevnad att den här kompetensutvecklingen sker så fort som bara möjligt. För att styra upp det här arbetet så har det bildats en projektgrupp, som skall se över hur utbildning skall genomföras.

Det är fortfarande några befattningsbeskrivningar som är oklara om vad det är för arbetsuppgifter som man skall utföra, det gör det svårt att säga vad som är en rättvis betalning för arbetet. Diskussionerna kring dom här frågorna kommer att fortsätta ”ända in i kaklet” som politikerna säger i varje mening nuförtiden.

Vi har också några medlemmar som regelbundet under längre tid utför arbetsuppgifter som inte är en del av deras befattning, där har vi förslag på lösningar som vi ännu inte diskuterat med företaget men som vi kommer att föreslå snart.

I övrigt så antog medlemsmötet den 27 Sept. en verksamhetsplan för 2019 som vi skall börja arbeta efter. Är du intresserad av vad den innehåller så finns den på pappers111.se vår hemsida.

Ha det gott

Thomas Nilsson

Ordförande

Nyheter i reseförsäkringen hos Folksam

Att tänka på innan du reser ut i världen.

Om du behöver vård på din resa och kan uppsöka vårdinrättning själv, kan du nu använda dig av tjänsten hitta vård utomlands. Där får du en karta med läkarmottagningar som är kvalitetssäkrade av våran samarbetspartner SOS internationals, och en lista med adresser och kontaktuppgifter.

Gå in på Folksam.se/reseförsäkring

Klicka sen på sjukvård utomlands

Klicka på sjukvård och logga in med bankID

Välj funktionen använd min nuvarande position eller funktionen där du anger land och ort. Då kommer kartan upp med dom närmaste läkarmottagningarna där du befinner dig. Du kan också göra ett personligt resebevis under skapa resebevis.

En annan sak är att om du är sjuk eller skadad innan resan måste du begära en medicinsk förhandsbedömning av Falck Global Assistance. Har du en kronisk sjukdom eller har sökt vård 3 mån innan din resa, då gäller inte reseskyddet för vård och hemtransporter. Det betyder att du får stå för dessa själv!! Reseskyddet gäller för plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall.

Detta kan bli en riktigt dyr historia, så ring för att få en medicinsk förhandsbedömning innan ni åker i väg! Kundservice Falck Global Assistance 08-587 717 76

Det räcker inte med att din läkare ger klartecken till att du kan resa!!

Blir du allvarligt sjuk eller skadad ska du alltid höra av dig till Folksams larmcenter Falck Global Assistance eller SOS international.

Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna mig, Folksam eller Falck. Ni kan också gå in på Folksam.se och läsa mer under reseförsäkring.

Familjens jurist

Vi har sedan några månader tillbaka juristhjälp i vårat medlemskap, via Familjens jurist. Det ingår 3 timmar rådgivning som i första hand är på telefon och digitalt men det går också att få träffa en personlig jurist.

Detta är speciellt viktigt för er som är sambor, t.ex. för man ärver inte varandra eller om det finns särkullsbarn. Det kan också vara så att ena parten har sålt sitt hus och man köper ett gemensamt och använder dom pengarna i det nya huset och så kanske det blir separation och husets säljs. Då ska men dela på den försäljningen.

Man kan få hjälp med testamenten, äktenskapsförord, giftorättsgods, konsumenträtt, enskild egendom ja allt som rör den privata delen.

Har du frågor eller funderingar som rör detta så hör av dig.

Försäkringsansvarig Carola Winlöf

Verksamhetsplan för 2019 beslutad av medlemsmötet

Det här är vad vi skall jobba med nästa år.

Verksamhetsplan 2019 för Pappers avd 111 Grycksbo

Uppdrag och möten
Styrelsemöte 1 gång/månad utom juli.
Planeringskonferens i april/maj
Styrelsen börjar bli ålderstigen och under 2019 så börjar det få konsekvenser, vid årsmötet avgår Krister som AHSO, och Thomas går möjligtvis in på sin sista period som förtroendevald. Så mycket seriöst arbete måste läggas ner på att hitta nya yngre förmågor till förtroendeuppdragen.
Årsmötet i februari. 2019 skall det välja ordförande, halva styrelsen, AHSO samt alla HSO och SKO
Avdmöte i sept. om avtalskrav och verksamhetsplan
Skiftlagsvisa avdelningsmöten i dec om bl. a avtalsrörelsen

Avtal och förhandlingar
Uppföljning av kompetensutveckling och betalning.
Göra en manual till lokalavtalet
Lönerevision i mars
Diskussion om avtalskrav

Organisationsgrad
Vår organisationsgrad är god men måste alltid kämpas för. På varje styrelsemöte kommer vi att gå igenom och diskutera alla oorganiserade, ingen ska kunna jobba mer än en månad utan att få ett erbjudande om att gå med i Pappers. Detta skall gälla även för semestervikarier och andra vikarier.

Arbetsmiljö
Den fysiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser kännetecknas av gamla och slitna maskiner som gör att vi måste fokusera på att upprätthålla en säker arbetsmiljö genom effektiva skyddsronder när det gäller tekniken.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försämras stadigt genom fortgående nedskärningar av personal och en allt “vildare” karusell av omflyttningar av personal. Vi kommer därför att behöva arbeta med förslag på “humanare” skiftscheman och arbetstidsförkortning.

Rehab
Bara utifrån kategorierna missbruk, utmattningsdepression och ledbesvär så riskerar mellan 20 och 25 % av medlemmarna att bli föremål för Rehab åtgärder. Detta innebär täta kontakter med företag, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl aktörer. Idag sköts dessa i huvudsak av avdelningens Rehabansvarige, ordf. och AHSO. Detta är en stor del av det dagliga “fackliga” arbetet.
Vi måste stärka det här arbetet under verksamhetsåret genom att ta fram uppgifter hur medlemmarna kan få hjälp och stöd genom andra kanaler ex. vis. kommun och andra aktörer i civilsamhället.

Studier
Förtroendevalda har rätt att få “verktyg” som gör att de kan sköta sitt uppdrag. I avdelningen har vi sedan länge bestämt att grunden i ett fackligt uppdrag är att man gått BAM, Pappers miljökurs och Pappers förbundskurs. För vissa uppdrag behövs mer, styrelsen skall gå Lag&Avtal och de som är utsedda till förhandlingsdelegation skall gå Förhandlare i Pappers. För att hålla kunskaperna vid liv, har vi också beslutat att efter 10 år så är det tid att repetera kurserna. Under 2019 är ambitionen att skicka:

5 st på BAM (beroende lite på hur många nya SKO vi får på årsmötet)
6 st på Pappers Miljökurs
2 st på Pappers Förbundskurs
2 st på Lag & Avtal
3 st på Förhandlare i Pappers
15 st på Medlemsutbildning ( hålls lokalt i Grycksbo)
6 st på Ungdomskursen
3 st på Valberedningsutbildning
4 st på “Rehabkurs”
2 st på LO kursen “Agitera i facket”
3 st på LO kursen HSO 1
3 st på LO kursen HSO 2
1 st på Studieorganisatörsutbildning
2 st på Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Medlems socialt
Vi kommer även under 2019 anordna familjedag för medlemmarna och tillsammans med företaget arbeta i “Kul fritid”.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi är god. Vi har medel i den ekonomiska bufferten som gör att vi kan bedriva vår verksamhet i nuvarande omfattning i minst ett år utan tillskott utifrån. Rörelsekostnader under året täcks av avgifter och en del av avkastningen på våra andelar i Pappersfonden.

Styrelsen

Pappers Avd 111 Grycksbo

 

Familjedag

Den 22 Sep. kl 12.00 går startskottet för avdelningens familjedag vid Svarttjärn. Det blir traditionsenligt fiske, tipspromenad och korvgrillning. Det enda du behöver göra är att är att hämta ett deltagarbevis/fiskekort i portvakten. Alla i familjen skall ha ett eget fiskekort.
Fiskekortet gäller från 22/9 kl 12.00 tom 26/9 kl 21.00 ( endast ett spö per person och fiskekort) och kan hämtas från och med den 1:a september

Välkomna styrelsen