#metoo

Den sista tiden har nyhetssändningar och sociala medier översvämmats av berättelser om hur män med och utan makt trakasserat kvinnor. Det här  är tyvärr inte något som förekommer endast i nöjesbranchen, utan varsomhelst i samhället. Därför vill jag påminna om vad som gäller på vår arbetsplats.


Handlingsplan vid Sexuella trakasserier

 

Bakgrund

Arctic Paper Grycksbo som arbetsgivare fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. Trakasserier grundade på kön eller sexuell läggning är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. De leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten.

 

För att förebygga sexuella trakasserier ska det på Grycksbo inte förekomma kommentarer eller nedsättande uttalanden grundade på kön eller sexuell läggning, som kan upplevas som kränkande för kvinnor och män. Självklart ska arbetsplatsen vara fri från könskränkande bilder.

Det är viktigt att framhålla att sexuella trakasserier är en personalfråga för företaget och inte en privat fråga för den som drabbas.

 

Den som gör sig skyldig till sexuella trakasserier kan komma att omfattas av disciplinära åtgärder. I grova fall av trakasserier kan uppsägning eller avsked bli aktuellt.

 

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat ovälkommet uppträdande grundat på kön, som orsakar att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Sexuella trakasserier kan innefatta fysiskt, verbalt eller ickeverbalt uppträdande. Det är den som utsätts som avgör om uppträdandet accepteras och är välkommet eller om det är kränkande och ovälkommet.

 

Förebyggande och motverkande av sexuella trakasserier

Företaget ska arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Som arbetsgivare/arbetstagare har man en viktig roll när det gäller att bidra till att skapa arbetsmiljö utan sexuella trakasserier. Det är chefer/arbetsledare som ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier. Det innebär att språkbruk och attityder som kränker kvinnor eller män inte är tillåtna. Dessutom ansvarar chefen/arbetsledare för att bilder och andra föremål eller material som kan uppfattas som kränkande förbjuds på arbetsplatsen.

 

Samtliga chefer och arbetsledare skall vara informerade och utbildade att hantera händelser av sexuella trakasserier enligt företagets policy och handlingsplan.

Information om handlingsplanen skall vara tillgänglig för alla anställda.

Handlingsplan

Vad ska man göra om man är utsatt för sexuella trakasserier?

 

  1. Säg ifrån

Den som är utsatt för sexuella trakasserier skall dels säga ifrån till den som trakasserar, dels berätta om det som hänt för någon man litar på. Att säga ifrån till den som trakasserar kan göras direkt eller vid senare tillfälle. Man kan göra det själv eller med hjälp av den person man berättar det inträffade för. Det kan göras genom direkt konfrontation eller indirekt genom exempelvis brev.

 

  1.  Dokumentera

Det är viktigt att skriva ner allt man minns av det inträffade. Datum, klockslag, vittnen, vad som sades och gjordes både av den som trakasserade och den som blev utsatt. Reaktioner och känslor hos den som blev utsatt behövs också antecknas.

 

  1. Anmäla

Om trakasserierna inte slutar trots tillsägelse eller om trakasserierna upplevts starkt kränkande skall man göra en anmälan.

 

Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. Arbetsgivaren är skyldig att ta itu med problemet så snart hon/han får kännedom om det.

 

Anmälan om sexuella trakasserier kan göras till närmsta chef eller annan person på företaget med ledande befattning som man känner ett förtroende för. Man kan också få råd och stöd av fackliga representanter, personer på HR-avdelningen eller företagshälsovården. Det viktiga är att den utsatte känner att den har förtroende för personen och att ärendet omges av största diskretion.

 

  1. Handläggning

Målsättningen är att snabbt, professionellt och konfidentiellt se till att trakasserierna upphör.

 

Det finns olika vägar att gå:

Enskilt samtal; Chefen talar med den anklagande trakasseraren enskilt och gör klart att sexuella trakasserier inte bara är oacceptabla utan också förbjudna.

 

Medling: En tredje person som båda parterna accepterar hjälper till att finna en fungerande lösning i framtiden. Den tredje personen kan vara chefen eller annan kontaktperson i företaget. Det är också den personen som ansvarar för att medlingen kommer till stånd.

 

Om den informella handläggningen inte är tillräcklig för att sätta stopp för de sexuella trakasserierna blir utredningen mer formell.

 

  1. Utredning

Utredning av trakasserier skall i första hand ske av berörd arbetsledare/chef, men kan ske i samarbete med representant från HR-avdelningen. Det enskilda fallet avgör.

Utredningen skall bedrivas skyndsamt och med iakttagande av största möjliga diskretion till skydd för båda parter. Arbetsledare/chef är också skyldig att se till att den som anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier får det stöd som hon/han behöver.

Den som anmälan riktar sig mot skall upplysas om vilka anklagelser som riktas mot henne/honom och ges tillfälle att bemöta dessa. Om anmälaren inte är nöjd med handläggningen av anmälan, kan hon/han i vilket skede som helst under utredningens gång, gå vidare med ärendet till HR-chef.

 

Den som anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier och den mot vilken anmälan gjorts skall höras. I förekommande fall skall vittnen höras. Resultatet av utredningen skall redovisas till HR-chef som beslutar vilka åtgärder som skall vidtas. Sanktioner såsom varning, löneavdrag, omplacering, uppsägning, åtalsanmälan eller avsked kan bli förekommande.

 

Handlingsplanen kan med fördel även användas vid annan upplevd kränkande särbehandling, ”mobbing”.

 

Hälsningar

Thomas Nilsson
Ordförande Avd 111 Grycksbo