Så här fungerar det nya avtalet

Det nya lokalavtalet

I fredags blev de sista detaljerna klara när det gäller det nya lokalavtalet. Och i och med det går det att visa en lönetabell. Om ni tycker att det verkar som om ni får mindre än vad som ståt i lönekuvertet hittills så kan det vara så, men ingen kommer att få sänkt lön. Alla med en högre månadslön än vad  befattningen ger kommer att behålla sin nuvarande månadslön plus de centralt garanterade ökningarna till dess att befattningen kommit ikapp.

Befattning   Ingångslön
Inkl SH
  Månadslön
inkl. SH
Lokalvårdare   23 995 kr   25 295 kr
Hylskapare   23 995 kr   25 295 kr
Reception   23 995 kr   25 795 kr
Ventilreparatör(REHAB plats)   23 995 kr   25 795 kr
Förrådsarbetare   23 995 kr   25 795 kr
Transportarbetare   23 995 kr   25 795 kr
Driftoperatör POOL dag   24 195 kr   26 295 kr
Utlastare   24 195 kr   26 295 kr
Fastighetsskötare   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör POOL skift   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör PT   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör EB   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Pallhantering   24 195 kr   26 295 kr
Maskinarbetare   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Rullhantering   24 195 kr   26 295 kr
Driftoperatör Arkskärning   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker Fordon   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker Slip   24 195 kr   26 745 kr
Tekniker VVK   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör PM 9   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör Rå Skift/Dag   24 695 kr   27 695 kr
Driftoperatör PM 10   24 695 kr   27 695 kr
Tekniker Mek   24 695 kr   27 695 kr
Maskinförare PM9   25 195 kr   29 195 kr
Tekniker Automation   25 195 kr   29 195 kr
Driftoperatör ÅC Skift/Dag   26 078 kr   30 078 kr
Maskinförare PM10   25 195 kr   29 195 kr

För att förstå hur det hela fungerar så får vi börja med att glömma allt det gamla vi lärt oss. Nu finns det inga grader, mångkunnighetstillägg eller ”seniltillägg” längre.  Vi har istället förhandlat fram en månadslön för varje befattning baserat på den beskrivning som är knuten till befattningen. Det som heter Månadslön inkl SH ovan är den lön som man får när man fullt ut kan sin befattning.
Det som kallas ingångslön är den lön som man börjar med när man anställs på bruket.

Ett exempel, Nilsson vandrar in på bruksplan för sin första dag på Grycksbo och skall arbeta som DriftoperatörPT, då startar lönen på 24195:-/mån. senast 6 månader efter anställningsdagen är företaget tvungen att kalla till förhandling med Avd111 om hur väl Nilsson kan sin befattning. Är fack och företag överens om att man kan sitt jobb fullt ut blir den nya månadslönen 26295:-/mån, finns det mer att lära måste man komma överens om en utbildningsplan som talar om hur och när man skall lära sig det som fattas för att få full lön.
Om vi istället tar och följer Andersson som redan har full lön som DriftoperatörPT men som skall börja som DriftoperatörPM9 så har hon från början 26295:-/mån. och startar med det, istället för det som står som ingångslön för DriftoperatörPM9. I övrigt gäller samma som för en nyanställd.

Vart tog alla tillägg vägen ? -Dom är borta !
Utom två, tillägget för att man ersätter förman är kvar och är för 2017 1845:-/mån. vare sig man ersätter eller inte.
Och Storhelgstillägget som är inräknat i tabellen ovan
Sedan finns det i det nya avtalet ett tillägg, om man gör arbeten som inte ingår i befattningen dvs gör något som inte krävs av alla som har befattningen. T ex är kursledare för något, eller har hand om mindre projekt etc på UH. Detta tillägg är inte fastställt i avtalet utan det krävs en överenskommelse mellan fack och företag om hur stort det skall vara i varje enskilt fall.
OBS Detta gäller bara hur man får fram en månadslön, alla ersättningar som baseras på månadslön / ??? är kvar som t ex OB, beredskapsersättning etc.

Vad händer nu?

Vi (företaget och avd111) kommer att informera om det nya avtalet på skiftlagsträffar framöver, och lönekontoret räknar febrilt på hur stor retroaktiv lön som var och en skall få utbetald, förhoppningsvis i februari.

Har ni frågor så kontakta gärna mig på Lillgården.

Thomas Nilsson

LokalAvtalet klart

Åtta år till ända

I dag blev vi överens om ett nytt lokalavtal och vilken summa pengar vi skall genomföra ett nytt lönesystem med. Detta innebär inte att vi idag kan tala om vad var och en får för ny lön, men vi är överens om hur stor pengapåsen är. Den 4 jan fastställs lönetabellen och efter det så kommer Pappers och företaget att gemensamt informera anställda och chefer om innehållet i avtalet. Det nya avtalet kommer att gälla från och med den 1 April 2017, vilket innebär att när lönetabellen är klar så kommer nästan ett års retroaktiv lön räknas fram och betalas ut.

#metoo

Den sista tiden har nyhetssändningar och sociala medier översvämmats av berättelser om hur män med och utan makt trakasserat kvinnor. Det här  är tyvärr inte något som förekommer endast i nöjesbranchen, utan varsomhelst i samhället. Därför vill jag påminna om vad som gäller på vår arbetsplats.


Handlingsplan vid Sexuella trakasserier

 

Bakgrund

Arctic Paper Grycksbo som arbetsgivare fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. Trakasserier grundade på kön eller sexuell läggning är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. De leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten.

 

För att förebygga sexuella trakasserier ska det på Grycksbo inte förekomma kommentarer eller nedsättande uttalanden grundade på kön eller sexuell läggning, som kan upplevas som kränkande för kvinnor och män. Självklart ska arbetsplatsen vara fri från könskränkande bilder.

Det är viktigt att framhålla att sexuella trakasserier är en personalfråga för företaget och inte en privat fråga för den som drabbas.

 

Den som gör sig skyldig till sexuella trakasserier kan komma att omfattas av disciplinära åtgärder. I grova fall av trakasserier kan uppsägning eller avsked bli aktuellt.

 

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat ovälkommet uppträdande grundat på kön, som orsakar att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Sexuella trakasserier kan innefatta fysiskt, verbalt eller ickeverbalt uppträdande. Det är den som utsätts som avgör om uppträdandet accepteras och är välkommet eller om det är kränkande och ovälkommet.

 

Förebyggande och motverkande av sexuella trakasserier

Företaget ska arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Som arbetsgivare/arbetstagare har man en viktig roll när det gäller att bidra till att skapa arbetsmiljö utan sexuella trakasserier. Det är chefer/arbetsledare som ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier. Det innebär att språkbruk och attityder som kränker kvinnor eller män inte är tillåtna. Dessutom ansvarar chefen/arbetsledare för att bilder och andra föremål eller material som kan uppfattas som kränkande förbjuds på arbetsplatsen.

 

Samtliga chefer och arbetsledare skall vara informerade och utbildade att hantera händelser av sexuella trakasserier enligt företagets policy och handlingsplan.

Information om handlingsplanen skall vara tillgänglig för alla anställda.

Handlingsplan

Vad ska man göra om man är utsatt för sexuella trakasserier?

 

  1. Säg ifrån

Den som är utsatt för sexuella trakasserier skall dels säga ifrån till den som trakasserar, dels berätta om det som hänt för någon man litar på. Att säga ifrån till den som trakasserar kan göras direkt eller vid senare tillfälle. Man kan göra det själv eller med hjälp av den person man berättar det inträffade för. Det kan göras genom direkt konfrontation eller indirekt genom exempelvis brev.

 

  1.  Dokumentera

Det är viktigt att skriva ner allt man minns av det inträffade. Datum, klockslag, vittnen, vad som sades och gjordes både av den som trakasserade och den som blev utsatt. Reaktioner och känslor hos den som blev utsatt behövs också antecknas.

 

  1. Anmäla

Om trakasserierna inte slutar trots tillsägelse eller om trakasserierna upplevts starkt kränkande skall man göra en anmälan.

 

Det är viktigt att arbetsgivaren får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. Arbetsgivaren är skyldig att ta itu med problemet så snart hon/han får kännedom om det.

 

Anmälan om sexuella trakasserier kan göras till närmsta chef eller annan person på företaget med ledande befattning som man känner ett förtroende för. Man kan också få råd och stöd av fackliga representanter, personer på HR-avdelningen eller företagshälsovården. Det viktiga är att den utsatte känner att den har förtroende för personen och att ärendet omges av största diskretion.

 

  1. Handläggning

Målsättningen är att snabbt, professionellt och konfidentiellt se till att trakasserierna upphör.

 

Det finns olika vägar att gå:

Enskilt samtal; Chefen talar med den anklagande trakasseraren enskilt och gör klart att sexuella trakasserier inte bara är oacceptabla utan också förbjudna.

 

Medling: En tredje person som båda parterna accepterar hjälper till att finna en fungerande lösning i framtiden. Den tredje personen kan vara chefen eller annan kontaktperson i företaget. Det är också den personen som ansvarar för att medlingen kommer till stånd.

 

Om den informella handläggningen inte är tillräcklig för att sätta stopp för de sexuella trakasserierna blir utredningen mer formell.

 

  1. Utredning

Utredning av trakasserier skall i första hand ske av berörd arbetsledare/chef, men kan ske i samarbete med representant från HR-avdelningen. Det enskilda fallet avgör.

Utredningen skall bedrivas skyndsamt och med iakttagande av största möjliga diskretion till skydd för båda parter. Arbetsledare/chef är också skyldig att se till att den som anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier får det stöd som hon/han behöver.

Den som anmälan riktar sig mot skall upplysas om vilka anklagelser som riktas mot henne/honom och ges tillfälle att bemöta dessa. Om anmälaren inte är nöjd med handläggningen av anmälan, kan hon/han i vilket skede som helst under utredningens gång, gå vidare med ärendet till HR-chef.

 

Den som anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier och den mot vilken anmälan gjorts skall höras. I förekommande fall skall vittnen höras. Resultatet av utredningen skall redovisas till HR-chef som beslutar vilka åtgärder som skall vidtas. Sanktioner såsom varning, löneavdrag, omplacering, uppsägning, åtalsanmälan eller avsked kan bli förekommande.

 

Handlingsplanen kan med fördel även användas vid annan upplevd kränkande särbehandling, ”mobbing”.

 

Hälsningar

Thomas Nilsson
Ordförande Avd 111 Grycksbo

Blir det där avtalet klart någon gång ??

Även om det inte syns i lönekuvertet än så kämpar vi på med ett nytt Lokalavtal.
Än finns det ingen underskrift på sista sidan, men vi är överens om texterna. Det som återstår att komma överens om är hur mycket som det nya avtalet kostar, från när det skall gälla och vad som skall betalas retroaktivt. När företagsrepresentanterna har räknat igenom allt en sista gång och nedlagt sin kvot av älgar hoppas jag att vi kan slutföra det hela.
Det har tagit 8 år av möten och förhandlingar att ta sig ända hit, så jag hoppas att ni har tålamod en stund till.

Thomas Nilsson

NYA TELEFONNUMMER

Hej, vi har gjort oss av med dyra telefon och internet abonnemang så i fortsättningen så kommer du i kontakt med oss på Lillgården på följande nummer.

Thomas Nilsson Ordf. 023-68094 (kortnummer på bruket 8094)

Carola Winlöf Kassör 023-68061 (kortnummer på bruket 8061)

Ute i god tid

Hej medlem,

funderar du på vad du skall göra midsommar 2018 så har vi ett förslag.

Eftersom Pappers avdelning 111 firar sin 111:e födelsedag 2018 så är det bestämt sedan en tid att vi skall fira det med en fest för alla medlemmar med respektive. Den kommer att gå av stapeln midsommardagen den 23 juni 2018 i Dalasalen, där det bjuds på mat, underhållning och en möjlighet att trampa en danspartner på tårna.
Vi kommer så klart att fixa transport till och från, så långt det är möjligt, för de som vill åka istället för att köra. Så boka in den här kvällen i almanackan redan nu, fler detaljer kommer framöver.

Eftersom ett sådant här stort party kräver inte så lite arbete, så kommer vi inte att ha någon familjedag i höst utan vi hoppar över den i år och tar nya tag till nästa år.

Hälsningar

Thomas och Carola

PS Har du lust att hjälpa till för att fixa festen så hör av dig till Carola. Och
medlemmar är de som betalar avgift till Pappers eller är avgiftsbefriade. DS

En liten uppdatering juli -17

Hej, sommarlugnet har äntligen svept in över Grycksbo och jag har äntligen fått tid till att fixa lite med hemsidan. Nu skall den fungera rent tekniskt, och till och med gå att se i en telefon nära dig. Det är bara innehållet som fattas.
Förhoppningsvis så finns det ett nytt lokalavtal, snart då återkommer jag med lite förklaringar till hur vi på bästa sätt kan använda det.

Sommarhälsningar
Ordföranden