Verksamhetsplan för 2019 beslutad av medlemsmötet

Det här är vad vi skall jobba med nästa år.

Verksamhetsplan 2019 för Pappers avd 111 Grycksbo

Uppdrag och möten
Styrelsemöte 1 gång/månad utom juli.
Planeringskonferens i april/maj
Styrelsen börjar bli ålderstigen och under 2019 så börjar det få konsekvenser, vid årsmötet avgår Krister som AHSO, och Thomas går möjligtvis in på sin sista period som förtroendevald. Så mycket seriöst arbete måste läggas ner på att hitta nya yngre förmågor till förtroendeuppdragen.
Årsmötet i februari. 2019 skall det välja ordförande, halva styrelsen, AHSO samt alla HSO och SKO
Avdmöte i sept. om avtalskrav och verksamhetsplan
Skiftlagsvisa avdelningsmöten i dec om bl. a avtalsrörelsen

Avtal och förhandlingar
Uppföljning av kompetensutveckling och betalning.
Göra en manual till lokalavtalet
Lönerevision i mars
Diskussion om avtalskrav

Organisationsgrad
Vår organisationsgrad är god men måste alltid kämpas för. På varje styrelsemöte kommer vi att gå igenom och diskutera alla oorganiserade, ingen ska kunna jobba mer än en månad utan att få ett erbjudande om att gå med i Pappers. Detta skall gälla även för semestervikarier och andra vikarier.

Arbetsmiljö
Den fysiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser kännetecknas av gamla och slitna maskiner som gör att vi måste fokusera på att upprätthålla en säker arbetsmiljö genom effektiva skyddsronder när det gäller tekniken.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försämras stadigt genom fortgående nedskärningar av personal och en allt “vildare” karusell av omflyttningar av personal. Vi kommer därför att behöva arbeta med förslag på “humanare” skiftscheman och arbetstidsförkortning.

Rehab
Bara utifrån kategorierna missbruk, utmattningsdepression och ledbesvär så riskerar mellan 20 och 25 % av medlemmarna att bli föremål för Rehab åtgärder. Detta innebär täta kontakter med företag, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl aktörer. Idag sköts dessa i huvudsak av avdelningens Rehabansvarige, ordf. och AHSO. Detta är en stor del av det dagliga “fackliga” arbetet.
Vi måste stärka det här arbetet under verksamhetsåret genom att ta fram uppgifter hur medlemmarna kan få hjälp och stöd genom andra kanaler ex. vis. kommun och andra aktörer i civilsamhället.

Studier
Förtroendevalda har rätt att få “verktyg” som gör att de kan sköta sitt uppdrag. I avdelningen har vi sedan länge bestämt att grunden i ett fackligt uppdrag är att man gått BAM, Pappers miljökurs och Pappers förbundskurs. För vissa uppdrag behövs mer, styrelsen skall gå Lag&Avtal och de som är utsedda till förhandlingsdelegation skall gå Förhandlare i Pappers. För att hålla kunskaperna vid liv, har vi också beslutat att efter 10 år så är det tid att repetera kurserna. Under 2019 är ambitionen att skicka:

5 st på BAM (beroende lite på hur många nya SKO vi får på årsmötet)
6 st på Pappers Miljökurs
2 st på Pappers Förbundskurs
2 st på Lag & Avtal
3 st på Förhandlare i Pappers
15 st på Medlemsutbildning ( hålls lokalt i Grycksbo)
6 st på Ungdomskursen
3 st på Valberedningsutbildning
4 st på “Rehabkurs”
2 st på LO kursen “Agitera i facket”
3 st på LO kursen HSO 1
3 st på LO kursen HSO 2
1 st på Studieorganisatörsutbildning
2 st på Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Medlems socialt
Vi kommer även under 2019 anordna familjedag för medlemmarna och tillsammans med företaget arbeta i “Kul fritid”.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi är god. Vi har medel i den ekonomiska bufferten som gör att vi kan bedriva vår verksamhet i nuvarande omfattning i minst ett år utan tillskott utifrån. Rörelsekostnader under året täcks av avgifter och en del av avkastningen på våra andelar i Pappersfonden.

Styrelsen

Pappers Avd 111 Grycksbo