Ekonomisk berättelse och revisionsrapport

Detta är en översiktlig beskrivning av hur ekonomin sett ut för avdelningen under 2020. För detaljer så finns Balansrapport och Resultaträkning att läsa på avdelningsexpeditionen.

Inkomsterna i avdelningen består i huvudsak av medlemsavgiften 0,3% på bruttolön samt ”100 lappen” avgiften till tand och sjukvårds kassan. De sammanlagda inkomsterna till avdelningen var under året 553 073: –

Utgifterna är till största delen avgifter och utbetalningar till sjukförsäkringar och tandkassa. Dessa var under året 303 168: -av alla andra utgifter så var hyran för Lillgården den största enskilda delen på 114 121: – De totala utgifterna under året var 501 904: – I dessa utgifter ingår inte löner för ordförande och kassör, eftersom de betalas enligt uppgörelse med företaget baserat på förtroendemannalagen.

Efter det att skatten betalats så återstår årets resultat på 49 664: – som läggs till vårt sparade som vid utgången av 2020 var 2 511 085: –
Av detta sparandeär 1 686 357: – långsiktigt placerade i Pappersfonden och Robur.